+40 740 243 913 office@nuculdeaur.ro

facebook

instagram

ANUNT DE PARTICIPARE - Proiect „ Construire parc si anexe la NUCUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ”

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție având ca

obiect Furnizare echipamente și Lucrări de montare/instalare și punere in funcțiune

instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de

producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară

Proiect „Construire parc si anexe la NUCUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ”


NUCUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, cu sediul social în Municipiul Suceava, Strada ZAMCEI, Nr. 6, Judet Suceava, telefon: 0740243913, e-mail: nuculdeaur.coop@gmail.com, persoană de contact: GALEŞ SILVIU-FLORIN, organizează procedura de achiziție pentru achiziția având ca obiect Furnizare echipamente și Lucrări de montare/instalare și punere in funcțiune instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară. 

Prezenta procedură este organizată în vederea depunerii unei oferte concurențiale în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. 

Astfel, invităm operatorii economici interesați să transmită oferte de preț, cu respectarea următoarelor condiții:

- Ofertanții vor avea cod CAEN autorizat la sediul social/punct de lucru/terți, corespunzător cu obiectul contractului ce urmează a fi incheiat, respectiv 4652 Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații și 4321 Lucrări de instalații electrice. 

- Locul și modul de obținere a documentației tehnice: se solicită în scris la adresa de e-mail: nuculdeaur.coop@gmail.com.

- Locul și modul de transmitere a ofertelor: în plic închis, la adresa  Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Strada Sălişte, Nr. 59, Judet Suceava, depuse personal sau prin servicii de curierat, până la data de 09.01.2024, ora 15.00. Ofertele primite după acest termen se returnează nedeschise. 

- Prețul va fi exprimat în euro, iar TVA se va menționa distinct. 

- Modul de evaluare a ofertelor: Ofertele se evaluează de Comisia de evaluare pe măsura primirii acestora. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

- Contractul semnat cu operatorul economic desemnat câștigător va conține un articol suspensiv prin care se va stipula că, în situația în care nu se va încheia Contractul de finanțare cu AFIR, contractul devine nul. 


După finalizarea evaluarii, toți operatorii economici care au depus oferte vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării. 


Prezentul anunț conține informațiile minime legate de derularea procedurii. Condițiile detaliate se regăsesc în documentația tehnică pe care vă invităm să o solicitați conform mențiunilor de mai sus.


NUCUL DE AUR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, 

Date de contact:

Telefon: 0740.243.913

E-mail: nuculdeaur.coop@gmail.com